ผู้แพ้ : ผู้ชนะ

1.When a winner commits a mistake,he say I’m wrong.
ผู้ชนะ : เมื่อพบข้อผิดพลาดจะพูดว่า ฉันทำผิดเอง
2.When a loser commits a mistake,he says it’s not my fault.
ผู้แพ้ : เมื่อพบข้อผิดพลาด จะพูดว่า ไม่ใช่ความผิดของฉัน
3.A winner works harder and has more time than a loser.
ผู้ชนะ : จะทำงานหนักกว่าปกติ และมีเวลามากกว่าผู้แพ้
4.A loser always is too busy to do what is necessary.
ผู้แพ้ : จะทำงานแบบยุ่งทั้งวัน โดยที่ไม่คิดว่างานไหนควรทำก่อนทำหลัง
5.A winner faces and solves his/her problems.
ผู้ชนะ : จะเผชิญหน้ากับปัญหาและลงมือแก้ไขปัญหานั้น
6.A loser does otherwise.
ผู้แพ้ : จำทำงานในทางตรงข้าม หลีกเลี่ยงปัญหา
7.A winner makes thing happen.
ผู้ชนะ : จะลงมือทำงานให้ปรากฏผลงานขึ้น
8.A loser makes promise.
ผู้แพ้ : จะให้แต่คำสัญญาคือมีแค่ลมปากแต่มือไม่ทำ
9.A winner will say “I am good but not as good as I want to be”
ผู้ชนะ : จะพูดว่า “ฉันทำได้ดี แต่ยังไม่ดีเท่าที่ฉันต้องการ”
10.A loser will say “I am not as bad as others.
ผู้แพ้ : จะพูดว่า “ยังมีคนอื่นอีกหลายคนที่มีผลงานแย่กว่าตัวเขา” 
11.A winner listens,understand and responds.
ผู้ชนะ : จะตั้งใจฟัง แล้วทำความเข้าใจและสามารถตอบคำถามได้
12.A loser only waits until it’s his/her turn to speak.
ผู้แพ้ : จะรออย่างเดียวโดยไม่ฟัง ไม่ทำความเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นพูด รอจนกว่าถึงคิวที่จะได้พูดเรื่องของตัวเอง
13.A winner reponsible not just for his/her just for his own work.
ผู้ชนะ : จะมีความรับผิดชอบ ไม่เพียงแต่งานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น จะช่วยคิดให้องค์กรประสบความสำเร็จ(ไม่ก้าวก่ายงานคนอื่น)
14.A loser will not help others and will say I’m just doing my job.
ผู้แพ้ : จะไม่กล้าที่จะช่วยเหลือคนอื่นและมักจะพูดว่าฉันไม่ว่าง กำลังทำงานของฉันอยู่
15.A winner like you will share this with his/her friends.
ผู้ชนะ : จะแบ่งปันบทความนี้ไปยังเพื่อนๆของเขา
16.A loser will just keep this to himself because he doesn’t have time to share this with other.
ผู้แพ้ : จะเก็บบทความนี้เอาไว้ เพราะว่าเขาไม่มีเวลาที่จะแบ่งปันไปให้คนอื่น

“ถ้อเป็นเพียงถ่าน ถ้าผ่านจึงเป็นเพชร”