ประกันสังคม

การประกันสังคมที่ประเทศต่าง ๆ ใช้อยู่ในปัจจุบันจะมีหลักการที่ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากการประกันสังคมเป็นโครงการการบริหารทางสังคมในระยะยาวอีกระบบหนึ่งที่รัฐเป็นผู้ดำเนินการจัดขึ้น ด้วยการให้ประชาชนผู้มีรายได้แต่ละคนได้มีส่วนช่วยตนเองหรือครอบครัว

โดยร่วมกันเสี่ยงภัยหรือช่วยเหลือบำบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนซึ่งกันและกันระหว่างผู้มีรายได้ในสังคม ด้วยการออกเงินสมทบเข้ากองทุนเรียกว่ากองทุนประกันสังคมโดยมีนายจ้างลูกจ้าง และในบางประเทศมีรัฐบาลร่วมออกเงินสมทบเข้ากองทุนนี้ด้วย

กองทุนนี้จะจ่ายประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ส่งเงินสมทบเมื่อเกิดความเดือนร้อน เช่น เจ็บป่วย คลอดบุตร ว่างงาน ชราภาพ เป็นต้น

การประกันสังคมจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ยึดหลักการพึ่งตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันของประชาชน โดยมีความมุ่งหมายที่จะเป็นหลักการพึ่งตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันของประชาชน

โดยมีความมุ่งหมายที่จะเป็นหลักประกันและคุ้มครองความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต แม้มีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องขาดแคลนรายได้ ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO (1989) ได้กำหนดหลักการของการประกันสังคม ของการประกันสังคม ไว้ดังนี้

  • การประกันสังคมจะมีการบริหารทางการเงินโดยวิธีการจัดเก็บเงินสมทบ ซึ่งโดยปกติมักมาจาก การสมทบของนายจ้างและลูกจ้าง ทั้งนี้รัฐจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการจ่ายเงินสมทบหรือเงินอุดหนุนอื่น ๆ ด้วยหรือไม่ก็ได้
  • การเข้ามามีส่วนร่วมในการประกันสังคมนั้นจะเป็นลักษณะของการบังคับซึ่งมีข้อยกเว้นน้อยมาก
  • เงินสมทบที่จ่ายมานั้นจะจัดตั้งเป็นกองทุนพิเศษ ซึ่งต้องนำไปจ่ายเป็นประโยชน์ทดแทนตามที่กำหนด และนำไปใช้ในการบริหาร
  • ส่วนเกินของเงินสมทบจะนำไปลงทุนเพื่อให้กองทุนมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
  • สิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนขึ้นอยู่กับการได้จ่ายเงินสมทบ ที่เป็นไปตามเงื่อนไข โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบความจำเป็น หรือการตรวจสอบรายได้แต่อย่างใด
  • อัตราเงินสมทบและอัตราประโยชน์ทดแทนจะมีความสัมพันธ์กับรายได้ของผู้ประกันตน
  • การประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยจากการทำงาน

โดยทั่วไปจะมาจากการสนับสนุนทางการเงินจากนายจ้างแต่เพียงผู้เดียว โดยอาจมีรัฐช่วยจ่ายเงินอุดหนุน

การประกันสังคมเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลของประเทศต่างๆในโลกส่วนใหญ่นำระบบประกันสังคมไปใช้ ในการให้หลักประกันชีวิตแก่ประชาชนของตนตั้งแต่เกิดจนตาย

หลักประกันประกันสังคมมีคุณลักษณะ ดังนี้

  • เป็น ระบบของการเฉลี่ยทุกข์-เฉลี่ยสุขซึ่งกันและกันระหว่างมวลสมาชิก ซึ่งโดยทั่วไปรัฐบาลของทุกประเทศจะให้ความสำคัญแก่บุคคลที่ทำงานมีรายได้และ อยู่ในระบบแรงงานก่อนและจะขยายความคุ้มครองไปสู่ผู้ทำงานที่มีรายได้นอกระบบ การจ้างงานปกติ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าแรงงานนอกระบบ
  • เงินสมทบที่เก็บไปนั้นจะสะสมเป็นกองทุนซึ่งจะให้สิทธิประโยชน์เฉพาะกับบุคคลที่ส่งเงินสมทบ ซึ่งประเทศไทยเรียกว่า ผู้ประกันตนเท่านั้น
  • การ เก็บเงินสมทบ ซึ่งถือว่าเป็นภาษีพิเศษ ซึ่งจะเก็บจากบุคคลที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ความสำเร็จประการหนึ่งของการประกันสังคม ก็คือเป้าหมายหลักที่จะทำให้การประกันสังคมสามารถครอบคลุมทุกตัวบุคคลของ ประชาชนในชาติ (Universal Coverage) ได้ในอนาคต

อนุสัญญาที่ 102 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ กำหนดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานของการประกันสังคมไว้ 9 ประการ คือ กรณีเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะห์ครอบครัว กรณีชราภาพ กรณีว่างงาน การดูแลผู้ที่ขาดการอุปการะ และกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน

สำหรับประเทศไทยได้จัดการดำเนินการระบบประกันสังคมเป็น 2 กองทุน คือ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

สหรัฐฯ รับรอง “ยาป้องกันเอดส์”

คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของสหรัฐฯ ให้การรับรองคุณสมบัติยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเป็นครั้งแรก นับเป็นก้าวสำคัญของวงการแพทย์ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในสหรัฐฯ และทั่วโลก 

คณะกรรมาธิการผู้ให้คำปรึกษาด้านยาต้านไวรัสของสหรัฐฯ ให้การรับรองประสิทธิภาพของยา ทรูเวดาในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในคนที่สุขภาพแข็งแรง พร้อมกับแนะนำให้มีการสั่งยาชนิดดังกล่าวให้กับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เอดส์ เอดส์ ยาต้านไวรัส ยาต้านไวรัส ที่จะติดเชื้อเอชไอวี ได้แก่กลุ่มรักร่วมเพศและผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ยาทรูเวดา เป็นยาที่องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ หรือ FDA ให้การรับรองอยู่ก่อนแล้ว ในการใช้เป็นยาต้านไวรัส สำหรับรับประทานควบคู่กับยาชนิดอื่นๆในผู้ป่วยโรคเอดส์ แต่งานวิจัยล่าสุดพบว่า ยาชนิดดังกล่าวสามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีได้ระหว่างร้อยละ 44 ถึงร้อยละ 73 ซึ่งถือเป็นการค้นพบที่เป็นก้าวสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเอดส์

อย่างไรก็ตาม ทาง FDA ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะรับรองคุณสมบัติใหม่ของยาทรูเวดา และสั่งจ่ายยาชนิดดังกล่าวตามคำแนะนำของคณะกรรมาธิการหรือไม่ เนื่องจากหลายฝ่ายเกรงว่าการได้รับยาป้องกันเอดส์ จะทำให้เกิดพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนยังเกรงว่าการใช้ยาทรูเวดามากเกินไปเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เชื้อเอชไอวีพัฒนาสายพันธุ์และดื้อยาได้อีกด้วย

คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของสหรัฐฯ ให้การรับรองคุณสมบัติยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเป็นครั้งแรก นับเป็นก้าวสำคัญของวงการแพทย์ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในสหรัฐฯ และทั่วโลก

คณะกรรมาธิการผู้ให้คำปรึกษาด้านยาต้านไวรัสของสหรัฐฯ ให้การรับรองประสิทธิภาพของยา ทรูเวดาในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในคนที่สุขภาพแข็งแรง พร้อมกับแนะนำให้มีการสั่งยาชนิดดังกล่าวให้กับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ที่จะติดเชื้อเอชไอวี ได้แก่กลุ่มรักร่วมเพศและผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ยาทรูเวดา เป็นยาที่องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ เอดส์ ยาต้านไวรัส เอดส์ ยาต้านไวรัส หรือ FDA ให้การรับรองอยู่ก่อนแล้ว ในการใช้เป็นยาต้านไวรัส สำหรับรับประทานควบคู่กับยาชนิดอื่นๆในผู้ป่วยโรคเอดส์ แต่งานวิจัยล่าสุดพบว่า ยาชนิดดังกล่าวสามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีได้ระหว่างร้อยละ 44 ถึงร้อยละ 73 ซึ่งถือเป็นการค้นพบที่เป็นก้าวสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเอดส์

อย่างไรก็ตาม ทาง FDA ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะรับรองคุณสมบัติใหม่ของยาทรูเวดา และสั่งจ่ายยาชนิดดังกล่าวตามคำแนะนำของคณะกรรมาธิการหรือไม่ เอดส์ ยาต้านไวรัส เนื่องจากหลายฝ่ายเกรงว่าการได้รับยาป้องกันเอดส์ จะทำให้เกิดพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนยังเกรงว่าการใช้ยาทรูเวดามากเกินไปเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เชื้อเอชไอวีพัฒนาสายพันธุ์และดื้อยาได้อีกด้วย

ร้านอาหารแห่งใหม่ของแอปเปิ้ล

แอปเปิ้ลวางแผนที่จะสร้างร้านอาหารแห่งใหม่นอกพื้นที่ campus (สำนักงานใหญ่ของแอปเปิ้ล) สำหรับพนักงานของแอปเปิ้ลโดยเฉพาะ แอปเปิ้ล เพื่อให้เหล่าพนักงานใช้เป็นสถานที่ทานอาหารและพูดคุยเกี่ยวกับแผนการและการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องกลัวว่าคู่แข่งจะมาล้วงความลับ

ร้านอาหารแห่งใหม่นี้จะมีพื้นที่ 21,468 ตารางฟุต ซึ่งได้รับการอนุมัติในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา มันจะตั้งอยู่นอกสำนักงานใหญ่ของแอปเปิ้ลในระยะทางที่ไม่ไกลมาก เดินนิดเดียวก็ถึง ภายในร้านแห่งนี้จะมีทั้งส่วนที่เป็นคาเฟ่ขายอาหาร, ห้องประชุม, เล้าจน์,สนามหญ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ พื้นที่ชั้นสองจะเป็นส่วนของพนักงงานร้านอาหาร

ในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Dan Whisenhunt ผู้บริหารด้านอสังหาริมทรัพย์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้ชี้แจงว่าทำไมอาคารร้านอาหารแห่งนี้ มีประโยชน์ต่อบริษัทแอปเปิ้ลดังนี้

เราต้องการเพิ่มระดับความปลอดภัยเพื่อให้ผู้คนและพนักงานสบายใจได้ในขณะที่พูดคุยเกี่ยวกับงานของพวกเค้า ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือโปรเจคใดๆก็ตาม โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าคู่แข่งจะมารู้หรือแอบฟังการสนทนา ซึ่งนี่เป็นประเด็นที่สำคัญมาก เพราะใน Cupertino ก็มีบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับเราตั้งอยู่ด้วย

แบบแปลนของอาคารแห่งใหม่นี้ได้ถูกอัพโหลดขึ้นไปยังเว็บไซต์ของ Cupertino Council เพื่อแสดงให้เห็นว่าอาคารแห่งนี้จะตั้งอยู่ตรงไหนและมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร

นอกจากตัวอาคารแล้ว แอปเปิ้ลยังเตรียมที่จอดรถไว้ให้ 70 คัน แอปเปิ้ล แม้ว่าพนักงานส่วนใหญ่จะใช้การขี่จักรยานหรือเดินมายังร้านอาหารแห่งนี้ก็ตาม แอปเปิ้ลเชื่อว่าจะมีพนักงานมาใช้บริการร้านอาหาร 228 แอปเปิ้ล คนต่อชั่วโมงในเวลาพีคสุดตอนเที่ยง แต่พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสามารถรองรับคนได้มากกว่านั้นถึงสองเท่า

แม้ว่าระดับการรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานใหญ่ของแอปเปิ้ลจะเข้มงวดมาก ผู้เข้ามาเยี่ยมชมหรือผู้ที่เข้ามาติดต่อจะสามารถทานอาหารได้ที่ Café แอปเปิ้ล Macs ที่ตั้งอยู่ในสำนักงานใหญ่ก็ต่อเมื่อมีลายเซ็นต์อนุมัติจากพนักงานของแอปเปิ้ลก่อน แต่ร้านอาหารแห่งใหม่นี้จะเปิดให้บริการกับพนักงานของแอปเปิ้ลเท่านั้น เพื่อให้พนักงานพูดคุยเกี่ยวกับงานได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องกลัวว่าความลับจะรั่วไหล

นี่เป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นของแอปเปิ้ล ก่อนที่สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของแอปเปิ้ลจะได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้างได้ ซึ่งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่นี้จะมีพิ้นที่มากถึง 2.8 ล้านตารางฟุตที่จะรองรับพนักงานกว่า 13,000 คน ภายในจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างห้อง auditorium ขนาด 1,000 ที่นั่ง, ศูนย์ออกกำลังกาย, central plant, ที่จอดรถ รวมถึงศูนย์วิจัยขนาดพื้นที่ แอปเปิ้ล 300,000 ตารางฟุต

แคลิฟอร์เนีย ว้าว ถูกฟ้องล้มละลาย

ธนาคารกรุงเทพ ฟ้องล้มละลาย ฟิตเนสชื่อดัง แคลิฟอร์เนีย ว้าว (California Wow) หลังไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามตกลง เป็นเงินกว่า 75 ล้านบาท

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นฟ้องล้มละลายต่อ บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัทให้บริการออกกำลังกายชื่อดัง เนื่องจาก บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว ติดหนี้กู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ เป็นเงิน 71.9 ล้านบาท บวกกับดอกเบี้ยจำนวน 3.97 ล้านบาท ซึ่งรวมยอดหนี้พร้อมดอกเบี้ยแล้ว เป็นเงิน 75.87 ล้านบาท โดยทางบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว ไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามตกลง จึงต้องยื่นขอฟ้องล้มละลายต่อศาล

ทั้งนี้การให้บริการของ แคลิฟอร์เนีย ว้าว จะเป็นอย่างไรต่อไป คงต้องรอการยืนยันจากผู้บริหารอีกครั้ง

Earth Hours 2012

Earth Hour

Earth Hour

Earth Hour 2012 ยังคงเป็นกิจกรรมรณรงค์พร้อมกันทั่วโลก แต่นำเสนอแนวคิดที่ไม่ใช่เพียงการปิดไฟ และยังคงใช้โลโก้ 60+และข้อความรณรงค์ ที่สร้างแรงบันดาลใจ และ ผลักดันให้ผู้คนทั่วโลก ให้คำมั่นสัญญาในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่เพียงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง ระหว่างกิจกรรม Earth Hour ปิดไฟให้โลกพัก

Earth Hour 2012 จึงมีความคาดหวัง ที่ผู้คนทั่วโลก จะพร้อมใจกันให้คำมั่นสัญญาในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ในระดับโลก Earth Hour 2012 จึงเป็นประเด็นเร่งด่วนในการปกป้องโลก และ ซึมซับความหวังที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโลกEarth Hour 2012 ยังเป็นโอกาสในการคาดหวังสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เป็นแรงบันดาลใจ การทำสิ่งต่างๆ ให้ถูกต้อง และ เป็นแรงผลักดันซึ่งกันและกันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงให้จงได้

ร่วมเป็นหนึ่งพลัง พร้อมกันทั่วโลก
ปิดไฟให้โลกพัก… สักงีบ

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2012 เวลา 20.30pm-21.30pm